Navigace

Obsah

Informace k provozu škol k 1.9.2021

Typ: ostatní
Obecné informace a doporučení k provozu škol - MANUÁL MŠMT ze dne 17.8.2021

 

Vážení rodiče,

níže přikládám obecné informace z aktuálního MANUÁLU MŠMT k zahájení provozu MŠ.

 

OBECNÉ INFORMACE A DOPORUČENÍ K PROVOZU ŠKOLY

I Od dětí/žáků/studentů se před prvním příchodem do školy nevyžaduje prohlášení o bezinfekčnosti.

I Nejsou stanovena žádná závazná plošná pravidla pro organizaci vstupu dětí/žáků/studentů do budovy školy a pohybu osob před budovou školy.

D Při zahájení prezenčního vzdělávání škola aktualizuje kontakty na všechny účastníky vzdělávacího procesu včetně zákonných zástupců dětí a žáků a zaměstnanců školy (telefonní čísla a e-maily).

D Škola vhodným způsobem informuje o stanovených hygienických a protiepidemických pravidlech zaměstnance školy, děti/žáky/studenty a jejich zákonné zástupce.

D Doporučuje se udržovat ve škole či školském zařízení systém sdílení informací (např. komu se hlásí onemocnění dítěte/žáka/studenta nebo zaměstnance), stanovit jednotné místo, kde se budou zveřejňovat aktuální oznámení.

D Škola průběžně dětem/žákům/studentům i zaměstnancům školy zdůrazňuje zásady osobní a respirační hygieny, tedy že je nutné kašlat a kýchat nejlépe do jednorázového kapesníku a ten neprodleně vyhodit a následně si umýt ruce.

 D Škola upozorňuje zaměstnance školy a zákonné zástupce dětí a žáků a žáky a studenty, že osoby s příznaky infekčního onemocnění nemohou do školy vstoupit.

D Během prezenční výuky je vhodné sledovat zdravotní stav dětí/ žáků/studentů, zdali nevykazují symptomatické příznaky virového infekčního onemocnění.

D Doporučuje se, aby byl pohyb zákonných zástupců dětí a žáků a dalších osob uvnitř budovy škol a školských zařízení omezen, pokud to lze. V opačném případě se doporučuje dle možností školy vyčlenit zónu pro všechny cizí příchozí osoby s nastavením příslušných protiepidemických opatření podle pravidel manuálu.

D Škola vyhodnotí a zváží nutnost a organizaci přesouvání dětí/žáků/studentů mezi učebnami a v dalších prostorách školy s cílem snížení rizika nákazy covid-19, zejména v období září 2021.

D Doporučuje se dle možností školy minimalizovat kontakt mezi dětmi/žáky/studenty různých tříd a skupin, zejména v období září 2021.

D Aktivity jiných subjektů, které jsou organizovány v prostorách školy a nesouvisí se vzdělávacím procesem (naplňováním ŠVP), jsou organizovány tak, aby byl minimalizován kontakt účastníků aktivit realizovaných těmito subjekty s dětmi/žáky/studenty školy a zaměstnanci školy. Při střídání provozů je třeba zajistit řádné provětrání, úklid a dezinfekci všech užívaných prostor.

§ V případě konkrétních mimořádných situací spojených s onemocněním covid-19 je škola vždy povinna postupovat podle pokynů KHS a dodržovat všechna aktuálně platná mimořádná opatření vyhlášená pro dané území příslušnou KHS nebo plošně MZd.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Informace k testování : Dětí mateřských škol se testování NETÝKÁ.

 

Těšíme se na setkání v MŠ 1.9.2021.

Za celý kolektiv MŠ 

Hana Koňaříková, ředitelka MŠ


Vytvořeno: 29. 8. 2021
Poslední aktualizace: 29. 8. 2021 19:47
Autor: ředitelka MŠ