Navigace

Obsah

Informace o škole

Informace o škole

MŠMateřská škola „Jeřabinka“ je v obci Bystřička jedinou mateřskou školou. Provoz mateřské školy byl zahájen 1. 9. 1977. Od 1. července 2001 je příspěvkovou organizací. Zřizovatelem je obec Bystřička.
 
Budova mateřské školy je umístěna uprostřed obce v blízkosti místní komunikace. Mateřská škola má propojené dvě přízemní budovy se dvěmi třídami s příslušenstvím. Součástí školy je školní zahrada a školní jídelna. Okolí školy vybízí k pozorování přírody a k vycházkám. Škola má přímo na dosah rozmanité lesy, řeku, potok, louky, domácí hospodářství aj.
 
Mateřská škola je dvoutřídní s celodenní péčí, třídy jsou heterogenní pro děti 3–7 let. Mateřská škola zajišťuje provoz od 6,30 hod.–15,45 hod. V mateřské škole pracuje celkem 8 zaměstnanců, z toho 4 pedagogové.
 
Provoz školy je co nejvíce přizpůsoben potřebám dětí a rodičů žijících na vesnici. Z toho vychází i současná koncepce mateřské školy „Jeřabinka“ – je zaměřena na ekologii, ochranu životního prostředí a zdravý životní styl.
 
Od září 2007 pracujeme podle Školního vzdělávacího programu předškolního vzdělávání (ŠVP PV): Svět kolem nás – přírodou krok za krokem“.
 
Vize MŠ Bystřička: „Chceme se v naší mateřské škole naučit nejen ekologicky myslet, ale i ekologicky chovat“.
 
První prioritou naší mateřské školy je vztah k přírodě.
 
Při rozvíjení základního kulturního vztahu ke všem složkám životního prostředí již v  mateřské škole na konkrétních příkladech ukazujeme modely chování, vyznačující se ohleduplností, odpovědností, porozuměním, empatií, tolerancí a upřímností. V elementární rovině objasňujeme nutnost harmonie a lidskosti, prosazujeme vkusnost, čistotu, pořádek, tvořivost i kulturu mezilidských vztahů.
 
Druhou prioritou naší mateřské školy je vztah ke zdraví.
 
Snažíme se vytvářet vhodné podmínky podporující zdravý rozvoj dětí – duševní i tělesný. Objasňujeme a připomínáme význam základních zásad zdravého životního stylu, a to v oblastech správné výživy, osobní hygieny, zdraví, nemoci, pohybu a poznávání vlastního těla. Podporujeme zdravý růst dětí bohatou nabídkou pohybových činností a aktivit, které co v největší míře realizujeme venku. Motivujeme je ke sportu a ke zlepšení tělesné aktivity. Učíme děti rozlišovat, co zdraví prospívá (škodí), učíme děti poznávat zranitelnost svého těla, seznamujeme je s možným nebezpečím a rizikovými oblastmi. Učíme děti, aby se chovaly bezpečně v jakémkoliv dopravním prostředí a v každé situaci.

 

Nedílnou součástí ŠVP PV jsou 3 EKO projekty:

  • EKO projekt „Den stromů“ ( září-prosinec)
  • EKO projekt „Den Země“ ( leden-duben)
  • EKO projekt „Máme rádi zvířata“ ( květen-červen)

Pro nejstarší děti máme připravený celoroční projekt „Svět předŠkoláka“ a měsíční projekt „Seznámení se školou“ ve spolupráci se ZŠ Růžďka.  Zde letos během čtyř lekcí plní děti program projektu v prostorách ZŠ Růžďka pod vedením pedagogů ze ZŠ.

Převážně předškolní děti jsou zařazovány do logopedie v MŠ, která probíhá dle domluvy s rodiči většinou v liché pondělí – od 13,30 -16,30 hod. v ředitelně MŠ Bystřička, pod vedením logopedické asistentky (ředitelky MŠ) za přítomnosti rodičů. 

Po celou výuku je dbáno na správnou výslovnost dětí.

 

FotografieVytvořeno: 30. 1. 2018
Poslední aktualizace: 15. 3. 2018 02:15
Autor: admin prevod