Navigace

Obsah

Mateřská škola Bystřička realizuje projekt „šablony II“

Mateřská škola Bystřička získala z rozpočtu Evropské unie a Národních veřejných zdrojů dotaci na realizaci projektu „Podpora MŠ Bystřička formou projektu šablon II“ (reg. č. projektu: CZ.02.3.X/0.0/0.0/18_063/0015691). Podpora byla získána v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, výzvy s názvem Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – výzva č. 02_18_063 – Šablony II – mimo hlavní města Praha.

Projekt je realizován v období od 1.9.2019 do 31.8.2021. Cílem projektu je rozvoj v oblastech, které si škola určila jako prioritní pro svůj rozvoj a budoucí směřování. Z projektu budou hrazeny rozvojové aktivity MŠ (Projektová výuka ve škole i mimo školu), oblasti spolupráce s rodiči dětí MŠ a veřejností (Komunitně osvětová setkávání). Aktivity v oblastech osobnostně sociálního a profesního rozvoje pedagogů MŠ (Vzdělávání pedagogických pracovníků MŠ) budou zaměřeny na podporu polytechnického vzdělávání, čtenářské a matematická pregramotnosti u dětí, inkluzi).

Realizace projektu celkově povede ke zvýšení kvality předškolního vzdělávání na naší škole.

 

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Evropská unie