Navigace

Obsah

Vyhlášení zápisu k předškolnímu vzdělávání na školní rok 2022 - 2023

Typ: ostatní
Přijímání žádostí k předškolnímu vzdělávání 10.5.2022

 

Mateřská škola Bystřička, okres Vsetín, příspěvková organizace

 

Telefon:  571 443 350, 739 313 195                                                e-mail: skolka@ms-jerabinka.cz

ID datové schránky: juqkpiv

 

Stanovení místa, termínu a doby pro podání žádostí o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání na školní rok 2022 / 2023

do Mateřské školy Bystřička – Jeřabinka

Ředitelka Mateřské školy Bystřička, okres Vsetín, příspěvková organizace po dohodě se zřizovatelem, obcí Bystřička, stanoví v souladu s § 34 odst. 2) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění místo, termín a dobu pro podání žádostí o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání na školní rok 2022/2023 takto:

Místo přijímání žádostí:

MŠ Bystřička, okres Vsetín , Bystřička č. 280, 756 24                   

Termín vydávání žádostí:

Po telefonické domluvě, od 27.4.2022, lze přihlášku vyzvednout v mateřské škole. Kontaktní telefon: 739 313 195

 

Doba a organizace přijímání žádostí

osobní podání žádosti ve škole 10.5.2022

v době od 8:00 do 11 :00 hod. 

od 12:00 do 16:00 hod.

 

 K zápisu potřebujete - vyplněnou žádost, rodný list dítěte, občanský průkaz zákonného zástupce, případně doklad o opatrovnictví.

V letošním roce je stanoven také termín zápisu k předškolnímu vzdělávání a k povinné školní docházce pro děti ukrajinských uprchlíků. Zápis proběhne 3. června od 8.00 do 15.00 hodin, Zákonný zástupce dítěte z Ukrajiny by měl žádat o přijetí přednostně ve spádové škole podle místa pobytu v ČR. 

Doložení řádného očkování dítěte

Podmínkou přijetí dítěte do mateřské školy je podle § 50 zákona o ochraně veřejného zdraví splnění povinnosti podrobit se stanoveným pravidelným očkováním, nebo mít doklad, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro kontraindikaci. Tato povinnost se netýká dítěte, které plní povinné předškolní vzdělávání – dítě, které dosáhnou do 31. srpna daného roku pěti let.

Zákonný zástupce tuto povinnost dokládá potvrzením praktického dětského lékař na Žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání.

O přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání rozhoduje ředitelka mateřské školy.

  1. Ředitelka mateřské školy je povinna přednostně přijmout děti, pro které je předškolní vzdělávání povinné a následně děti, které před začátkem školního roku dosáhnou nejméně třetího roku věku, pokud mají místo trvalého pobytu, v případě cizinců místo pobytu, v příslušném školském obvodu (§ 34 odst. 3 školského zákona č. 561/2004 Sb., účinnost od 1. 9. 2017).
  2. Zákonný zástupce dítěte je povinen přihlásit dítě k zápisu k předškolnímu vzdělávání (§ 34 odst. 2) v kalendářním roce, ve kterém začíná povinnost předškolního vzdělávání dítěte. Dítě, pro které je předškolní vzdělávání povinné, se vzdělává v mateřské škole zřízené obcí se sídlem ve školském obvodu, v němž má dítě místo trvalého pobytu, v případě cizince místo pobytu (dále jen "spádová mateřská škola"), pokud zákonný zástupce nezvolí pro dítě jinou mateřskou školu nebo jiný způsob povinného předškolního vzdělávání. Je-li dítě přijato do jiné než spádové mateřské školy, oznámí ředitel této školy tuto skutečnost bez zbytečného odkladu řediteli spádové mateřské školy. Povinné předškolní vzdělávání dítěte v mateřské škole je bezplatné až do zahájení povinné školní docházky (ust. § 123 odst. 2 školského zákona, účinnost od 1. 9. 2017), výdaje spojené s individuálním vzděláváním dítěte hradí zákonný zástupce dítěte. Individuální vzdělávání nahlásí rodič nejpozději 3 měsíce před zahájením školního roku.
  3. V případě, že počet žádostí o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání překročí počet volných míst mateřské školy, postupuje ředitelka mateřské školy podle stanovených kritérií pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání.

Další informace:  V případě nemoci či jiné překážky, která Vám brání dostavit se k zápisu, nahlaste tuto skutečnost telefonicky ředitelce MŠ.

Dny otevřených dveří v MŠ, kdy můžete s Vašimi dětmi navštívit MŠ a seznámit se s prostředím mateřské školy  :  27.4. a 4.5  v době  9:00 – 11:00 hodin.  Nejlépe po předchozí telefonické domluvě.

 

Těšíme se na setkání s Vámi!                         PaedDr. Hana Koňaříková, ředitelka školy  

 

 


Vytvořeno: 21. 4. 2022
Poslední aktualizace: 21. 4. 2022 02:49
Autor: ředitelka MŠ